Zastanawiasz się nad pozwaniem banku i unieważnieniem swojego kredytu frankowego? Wezwij bank do zapłaty! W niniejszym wpisie przedstawimy prosty wzór wezwania do zapłaty i wyjaśnimy dlaczego warto wysłać go do banku już teraz.

Dlaczego warto wezwać bank do zapłaty już teraz?

Frankowicze chcący unieważnić swój kredyt CHF często nie zdają sobie sprawy z tego, że jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę sądowa mogą żądać od banku zapłaty. A dokładniej zwrotu wszystkich nienależnie uiszczonych na jego rzecz rat kapitałowych i odsetkowych, poniesionych w chwili zawierania umowy kosztów prowizji, ubezpieczeń i innych opłat dodatkowych związanych z uzyskaniem kredytu. Dlaczego? Związane to jest z tzw. teorią dwóch kondykcji, o której przeczytasz więcej tutaj (obecnie dominuje ona w orzecznictwie sądowym) oraz z tym, że skoro umowa jest nieważna, to przyjmujemy fikcję prawną, zgodnie z którą nigdy nie istniała, a co za tym idzie – wszystko, co frankowicz płacił na rzecz banku, stanowiło w istocie świadczenia nienależne, których zwrotu frankowicz może się teraz domagać.

Oczywiście skutecznego zwrotu ww. kwot można się domagać dopiero w pozwie (Bank prawdopodobnie zignoruje wcześniejsze wezwania). Zanim jednak zdecydujemy się zlecić sporządzenie pozwu kancelarii prawnej może minąć trochę czasu, warto więc zadbać o swoje interesy i wezwać bank do zapłaty już teraz. Dzięki temu od kwot wskazanych w wezwaniu zaczną bowiem być naliczane odsetki ustawowe za opóźnienie. Biorąc pod uwagę, że niektórzy kredytobiorcy od chwili zawarcia umowy kredytowej wpłacili już na rzecz banku nawet kilkaset tysięcy złotych, a aktualna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi obecnie 5,6% w skali roku, to do czasu prawomocnego zakończenia sprawy sądowej (ok. 2-3 lat biorąc pod uwagę 2 instancje), możemy mówić o dodatkowym zysku rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, które nie tylko pokryją koszty sądowe i koszty prowadzenia sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika, ale również mogą zadośćuczynić frankowiczom negatywne przeżycia, jakie związane były z podpisaniem „toksycznego” kredytu.

Jak wyliczyć kwotę do zapłaty?

Kolejną istotną kwestią do wyjaśnienia, zanim przejdziemy do wzoru, jest to, jakiej kwoty frankowicz powinien się domagać od banku przygotowując wezwanie do zapłaty. Jak wspomnieliśmy już wyżej, teoria dwóch kondykcji uprawnia frankowiczów do żądania od banku zwrotu wszystkich nienależnie uiszczonych na jego rzecz rat kapitałowych i odsetkowych, a także poniesionych w chwili zawierania umowy kosztów prowizji, ubezpieczeń i innych opłat dodatkowych związanych z uzyskaniem kredytu. Kwoty te należy zsumować, a następnie wskazać je w wezwaniu.

Co jednak jeżeli nie posiadamy dokumentów pozwalających na dokładne ustalenie ile złotych lub franków wpłaciliśmy do banku od momentu uzyskania kredytu? W takiej sytuacji najlepiej wystąpić o wydanie zaświadczenia dotyczącego historii spłaty zadłużenia. Na naszej stronie znajdziesz darmowy wzór takiego wniosku.

Wskazując poszczególne kwoty podlegające zwrotowi należy pamiętać o rozdzieleniu kwot wpłaconych bezpośrednio w złotych od tych, które zostały spłacone bezpośrednio w CHF (np. poprzez zakup waluty w kantorze). Zawsze osobno domagamy się kwot uiszczonych nienależnie w PLN, a osobno w CHF.

Co jeżeli jest kilku kredytobiorców?

Przedstawiony poniżej wzór zakłada, iż umowę kredytową podpisała jedna osoba. Jeżeli jednak kredytobiorców jest więcej, powinni wspólnie wezwać bank do zapłaty, podpisując się pod wezwaniem. Dokładne informacje dotyczące tego, czego konkretnie może się domagać każdy z kredytobiorców, znajdziesz tutaj.

Jak wysłać wezwanie?

Wezwanie najlepiej wysłać pocztą tradycyjną, przesyłką poleconą rejestrowaną (tzw. przesyłką poleconą) za zawrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO). Kopię wezwania do zapłaty, potwierdzenia nadania przesyłki oraz ZPO należy zachować na potrzeby przyszłego procesu sądowego (jako dowód).

 

Wzór wezwania do zapłaty

………………, dnia ……………………… r.
/miejscowość i data/

…………………………………….
/imię i nazwisko kredytobiorcy,
PESEL, adres korespondencyjny,
telefon kontaktowy, e-mail/

………………………………….

z siedzibą w …………………
ul. …………………………………..

……… – ……….. …………………..
/dane banku, do którego kierujemy wezwanie
– nie zawsze jest to bank, z którym zawarliśmy umowę/

Dot.: umowy:  …………………………………………………………………………………………………
/nr umowy, data zawarcia, nazwa banku, z którym została zawarta/

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu własnym, niniejszym wzywam Państwa do zapłaty na moją rzecz, w związku z zawartą w dniu […] umową […] (zwaną dalej: „Umową”) następujących kwot:

  • […] zł – tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych rat kapitałowo-odsetkowych w PLN;
  • […] CHF – tytułem zwrotu nienależnie rat kapitałowo-odsetkowych w CHF;
  • […] zł – tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej prowizji za udzielenie kredytu;
  • […] zł – tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych składek w ramach ubezpieczenia na życie;
  • […] zł – tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych składek ubezpieczeniowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
  • […] zł – tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych składek ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczenia nieruchomości;
  • […] zł – tytułem […];

tj. łącznie w związku z zawarciem i wykonaniem nieważnej Umowy:

  • kwoty […] zł (słownie: […] …/100) oraz
  • kwoty […] CHF (słownie: […] …/100);

które to kwoty zostały wpłacone nienależnie na Państwa rzecz w okresie od zawarcia Umowy do dnia […] roku włącznie.

Żądaniom objętym niniejszym pismem należy uczynić zadość w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi Państwa na dodatkowe koszty w postaci kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów ewentualnej egzekucji. Ponadto za wszelkie opóźnienia w dokonaniu zapłaty naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od dnia upływu ww. terminu.

Kwoty objęte żądaniem należy uiścić na rachunek bankowy nr: […].

Swoje żądanie motywuję okolicznością, iż Umowa jest umową nieważną z uwagi na jej sprzeczność z prawem oraz zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 58 § 1 i § 2 k.c. Jako umowa kredytu bankowego nie spełnia wymogów wynikających z art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz jest sprzeczna z właściwością (naturą) stosunku zobowiązaniowego, a zatem wszelkie świadczenia spełnione w związku z Umową powinny podlegać zwrotowi jako świadczenia nienależne na podstawie art. 410 § 2 k.c. w zw. z art. 405 k.c. W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego zastrzegam sobie jednocześnie prawo do żądania zwrotu kwot wskazanych w niniejszym wezwaniu również w oparciu o inne podstawy prawne, w tym w szczególności na podstawie art. 3851 k.c. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż rzeczona Umowa zawiera szereg niedozwolonych postanowień umownych, w tym w szczególności krytykowane w judykaturze klauzule indeksacyjne, które z uwagi na ich abuzywność nie wiążą mnie jako konsumenta.

Zasadność zgłoszonych przez przeze mnie żądań zapłaty, ze względu na nieważność Umowy, znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie, a w szczególności w uchwale SN z dnia 16 lutego 2021 r., III CZP 11/20.

Niniejsze wezwanie należy traktować jako próbę pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w rozumieniu art. 187 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1575 z późń. zm.).

 

 

___________________________
/podpis/

 

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje. Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.