Na naszym blogu tematyka przedawnienia roszczeń frankowiczów związanych z zawartą umowa kredytu w CHF poruszana była już kilkukrotnie. W jednym z ostatnich wpisów opisywaliśmy jak można przerwać bieg terminu przedawnienia poprzez zawezwanie banku do próby ugodowej. Jest to rozwiązanie szczególnie istotne dla tych kredytobiorców, których roszczenia są już zagrożone przedawnieniem, a nie zdecydowali jeszcze o wytoczeniu powództwa lub obawiają się kosztów z tym związanych.

Poniżej przedstawiamy krótki poradnik pozwalający na samodzielne skierowanie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, dzięki któremu frankowicze mogą zyskać na czasie, przed podjęciem dalszych kroków w swojej sprawie o unieważnienie zawartej z bankiem umowy frankowej.

Uwaga! Niniejszy poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi jakiejkolwiek formy porady prawnej. Przedstawione w nim kroki i sposób postępowania ma charakter jedynie przykładowy i nie uwzględnia specyfiki okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, w której znajduje się każdy kredytobiorca. Stąd też w pewnych sytuacjach przedstawione poniżej działania mogą okazać się niewystarczające dla zabezpieczenia Twoich interesów. W razie jakichkolwiek obaw lub wątpliwości, najlepiej skonsultować swoje działania bezpośrednio z prawnikiem.

Zawezwanie do próby ugodowej – co frankowicz powinien zrobić przed skierowaniem sprawy do sądu

Przed skierowaniem do sądu wniosku o zawezwanie banku do próby ugodowej należy podjąć szereg działań, które są niezbędne do tego, aby przedmiotowe zawezwanie odniosło swój skutek, tj. aby przerwało bieg terminu przedawnienia roszczeń związanych z nieważną umową frankową.

Poniżej najważniejsze z kroków, o których każdy frankowicz musi pamiętać.

 1. Zgromadź niezbędne dokumenty – kopię umowy i podpisywanych aneksów, zaświadczenie zawierające historię spłaty zadłużenia (piszemy o nim tutaj).
 2. Ustal wartość przedmiotu sporu – tj. kwotę, której zwrotu zamierzasz się domagać. Z reguły będzie to kwota odpowiadająca sumie wszystkich spełnionych od dnia zawarcia umowy, do dnia skierowania zawezwania sądu: rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji, kosztów ubezpieczenia i wszelkich innych opłat nienależnie pobranych przez bank na podstawie nieważnej umowy frankowej.
 3. Ustal właściwość miejscową sądu – tj. sąd rejonowy (wydział cywilny), do którego powinieneś skierować zawezwanie. Obecnie może to być sąd właściwy miejscowo zarówno dla banku, jak i dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Możesz skorzystać z wyszukiwarki udostępnionej nieodpłatnie przez Wolters Kluwer S.A.
 4. Oznacz prawidłowo strony postępowania – podaj swoje dane, w tym adres zamieszkania oraz PESEL, a także dokładne oznaczenie i dane adresowe banku oraz jego numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Możesz je znaleźć tutaj.
 5. Opłać wniosek – opłata sądowa od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi 1/5 opłaty sądowej od pozwu. Z reguły będzie to więc kwota 200,00 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy przeznaczony dla opłat sądowych, który znajdziesz na stronie internetowej danego sądu. Pamiętaj, aby w tytule przelewu oznaczyć strony oraz wskazać czego dokładnie on dotyczy.
 6. Sformułuj żądanie wniosku – opisz dokładnie czego się domagasz. Pamiętaj, że gdy żądasz zwrotu wpłaconych nienależnie rat kapitałowo-odsetkowych, prowizji, kosztów ubezpieczenia, etc., należy dokładnie opisać te kwoty oraz wskazać jakiego okresu one dotyczą. Nieprecyzyjne sformułowanie żądania może spowodować, że całość lub części wpłaconych na rzecz banku należności ulegnie przedawnieniu, a tym samym zawezwanie do próby ugodowej nie spełni swojej roli!
 7. Uzasadnij swoje żądanie – wskaż, dlaczego uważasz, że należy Ci się zwrot ww. kwot.
 8. Podpisz wniosek i załącz do niego dowody (nie załączaj oryginału umowy – wystarczy kopia!).
 9. Wyślij wniosek do sądu – w 2 egzemplarzach, listem poleconym (przesyłką rejestrowaną), a potwierdzenie nadania zachowaj na wypadek gdyby przesyłka została zagubiona. Tylko w ten sposób będziesz dysponował dowodem, że wysłałeś wniosek przed upływem okresu przedawnienia Twoich roszczeń.

WZÓR ZAWEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ
– KREDYT FRANKOWY (INDEKSOWANY)

Kraków, dnia 15 lipca 2020 r.

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

 

Wzywający:       Jan Kowalski, zam. ul. Rynek 1, 31-200 Kraków, PESEL: […]

Przeciwnik:       Bank Frankowy S.A., ul. Bankowa 100, 00-133 Warszawa, numer KRS: […]

WPS:                   […] zł (suma wszystkich żądanych w zawezwaniu należności)

Opłata:               200,00 zł (przelew)

WNIOSEK O ZAWEZWANIE
do próby ugodowej

Działając w imieniu własnym, wnoszę o zawezwanie Przeciwnika do próby ugodowej w sprawie o zapłatę:

 1. kwoty […] zł, tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych w okresie od dnia […] r. do dnia […] r. rat kapitałowo-odsetkowych, spełnionych na podstawie nieważnej umowy kredytu nr […] z dnia […] indeksowanego do CHF, zawartej z Bankiem Frankowym S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „umowa”);
 2. kwoty […] zł, tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej prowizji za udzielenie kredytu;
 3. kwoty […] zł, tytułem zwrotu nienależnie poniesionych – w związku z nieważnością umowy, kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, obejmujących składki ubezpieczeniowe uiszczone w okresie od dnia […] r. do dnia […] r.;
 4. kwoty […] zł, tytułem zwrotu nienależnie poniesionych – w związku z nieważnością umowy, kosztów ubezpieczenia na życie Wzywającego, obejmujących składki ubezpieczeniowe uiszczone w okresie od dnia […] r. do dnia […] r.

UZASADNIENIE

W dniu […] r. Wzywający zawarł z Bankiem Frankowym S.A. z siedzibą w Warszawie, umowę kredytu nr […] na kwotę […] zł. Kwota kredytu miała być indeksowana wg kursu CHF. Uruchomienie kredytu następowało w PLN, przy jednoczesnym jego przeliczeniu zgodnie z obowiązującym w dniu wypłaty kursem kupna CHF, wskazanym w stosowanej przez bank tabeli wymiany walut.

Dowód:  1. umowa kredytu […] z dnia […].
                2. wydruk KRS Przeciwnika.

Zdaniem Wzywającego stosowane przez Przeciwnika klauzule indeksacyjne oraz zawarte w umowie odesłania do ustalanych jednostronnie przez bank tabel kursowych należy uznać za nieważne, na podstawie art. 58 § 1–3 k.c. w zw. z art. 69 w zw. z art. 76 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Jednocześnie ww. postanowienia łączącej Strony umowy spełniają przesłanki uzasadniające uznanie ich za klauzule abuzywne (niedozwolone), zgodnie z art. 3851 § 1 w zw. z art. 3852 k.c. Tym samym nie wiążą one Wzywającego również i z tej przyczyny.

W rezultacie powyższego za nieważną należy również uznać w całości łączącą Strony umowę.

Z wyliczeń dokonanych przez Wzywającego oraz wydanego przez bank zaświadczenia wynika, iż do dnia poprzedzającego skierowanie do tut. Sądu wniosku o zawezwanie Przeciwnika do próby ugodowej, Wzywający wpłacił na rzecz banku kwotę w łącznej wysokości […] zł, na którą składały się następujące należności:

 1. kwota […] zł uiszczona tytułem rat kapitałowo-odsetkowych, obejmująca okres od dnia […] r. do dnia […] r.;
 2. kwota […] zł uiszczona tytułem prowizji za udzielenie kredytu;
 3. kwota […] zł uiszczona tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu;
 4. kwota […] zł uiszczona tytułem ubezpieczenia na życie Wzywającego.

W związku z tym, że łącząca Strony umowa jest nieważna przyjąć należy, iż Przeciwnik wzbogacił się bezpodstawnie kosztem Wzywającego w zakresie ww. kwot, które podlegają zwrotowi jako świadczenia nienależne.

W świetle powyższego, żądanie zawezwania Przeciwnika do próby ugodowej w niniejszej sprawie należy uznać za w pełni zasadne, jak i niezbędne dla ochrony praw Wzywającego.


______________________
(podpis Wzywającego)
 

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku;
 2. KRS Przeciwnika;
 3. umowa kredytowa;
 4. zaświadczenie – historia spłaty zadłużenia;
 5. odpis wniosku wraz z załącznikami (x2).

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.
Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.