Coraz większa liczba spraw sądowych dotyczących umów frankowych sprawia, że trwające obecnie postępowania znacznie się wydłużają. Na prawomocny wyrok frankowicz musi obecnie czekać kilka lat. Oczywiście zdarzają się wyjątki, gdzie wyrok w pierwszej instancji wydawany jest w niecały rok, ale zależy to od sędziego i tego, jak prowadzi sprawę, o czym pisaliśmy tutaj.

Niemniej jednak wizja długotrwałego procesu powoduje, że niektórzy frankowicze decydują się na podpisanie z bankiem ugody. Treść i warunki polubownego załatwienia sporu zależą w dużej mierze od banku i od tego, czy rozmowy toczą się przed wszczęciem sporu czy już w trakcie, chociaż można stwierdzić, że proponowane rozwiązania zakładają w większości przypadków przewalutowanie kredytu na kredyt złotowy, co powoduje obniżenie aktualnego salda kredytu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Rozwiązania te różnicują przede wszystkim parametry przewalutowanego kredytu, tj. wysokość oprocentowania oraz kurs stosowany do przeliczeń.

Zawarcie ugody budzi jednak u frankowiczów uzasadnione wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych. Na szczęście kwestia ta została wyjaśniona: frankowicz nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty obniżającej saldo kredytu. Rozwiązanie takie możliwe jest dzięki Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe. 15 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie, które wydłużyło termin zaniechania poboru ww. podatku na rok 2022 r. Potwierdzeniem powyższego jest Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2022 r. (Interpretacja indywidualna). Należy jednak pamiętać, że „zaniechanie poboru podatku znajdzie zastosowanie do umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułu kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonych hipotecznie, udzielonych przed dniem 15 stycznia 2015 r. przez podmioty uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw, w przypadku, gdy osoba fizyczna, której umorzono zobowiązanie z tytułu kredytu nie skorzystała z umorzenia zobowiązania z tytułu innego kredytu na własne cele mieszkaniowe zabezpieczonego hipotecznie (§ 1 pkt 1 ww. rozporządzenia)”.

Przyjęte rozwiązanie jest z pewnością korzystne dla frankowiczów i może zachęcać ich do polubownego rozwiązania sporu z bankiem. Decyzja o ugodzie jest jednak decyzją indywidualną i powinna być poprzedzona analizą propozycji kierowanej przez bank.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.

Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.