Choć ustawa o ochronie sygnalistów nadal nie została uchwalona, to prace legislacyjne w tym przedmiocie są już mocno zaawansowane – 5 czerwca 2024 r. nad treścią projektu ustawy pochylił się Senat, który wniósł o wprowadzenie do ustawy kilku poprawek.

Szczególnie istotny, zarówno z punktu widzenia pracowników jak i pracodawców, jest postulat wykreślenia prawa pracy z katalogu naruszeń prawa, tj. katalogu nieprawidłowości (naruszeń), których zgłoszenie zapewnia zgłaszającemu status sygnalisty i powiązaną z tym ochronę prawną.

Uzasadniając przedmiotową poprawkę Senat wskazał, w ocenie autora bardzo słusznie, że wdrażana do polskiego porządku prawnego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nie wymienia prawa pracy w zestawieniu dziedzin, których naruszenie musi być objęte procedurą zgłoszenia w trybie przepisów o ochronie sygnalistów.

Senat zwrócił uwagę na fakt, że w zakresie naruszenia przez pracodawcę prawa pracy zastosowanie znajdują obecnie już obowiązujące przepisy, w tym m.in. art. 183e Kodeksu pracy, zgodnie z którym: Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy, w tym zasady równego traktowania w zatrudnieniu, nie może być podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę. Wskazana wyżej ochrona prawna obejmuje także pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi zgłaszającemu naruszenie prawa pracy.

Niezależnie od powyższego, wszelkie przejawy łamania prawa pracy mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy, która posiada uprawnienia do dokonania stosownej kontroli zgłoszenia i podjęcia dalej idących działań celem przywrócenia przestrzegania prawa pracy.

Projekt ustawy wraz ze zgłoszonymi przez Senat poprawkami został przekazany Marszałkowi Sejmu, celem dalszych prac legislacyjnych.

Więcej o sygnalistach, przeczytasz w naszych poprzednich wpisach na ten temat:

Sejm przegłosował Ustawę o Sygnalistach – ochrona sygnalistów coraz bliżej

Sygnalista w firmie – od kiedy i jak wdrożyć?