Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.11.2021 r., w jednej z prowadzonych przez nas spraw przed Sądem Okręgowym w Krakowie:
  1. Sąd unieważnił zawartą przez naszego Klienta umowę kredytu denominowanego do CHF zawartą z Bankiem Pekao S.A. (dawny Bank BPH);
  2. zobowiązał Bank do zwrotu na rzecz Kredytobiorcy kwoty ponad 250 tys. zł.
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił prezentowane przez Kancelarię KWWP stanowisko, wedle którego zawarty w umowie mechanizm przeliczeniowy i odesłania do tabeli kursowej mają charakter abuzywny, zaś ich wyeliminowanie z umowy prowadzi do jej całkowitej nieważności. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Sygnatura sprawy: I C 2142/20.