Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12.12.2022 r. nasza Kancelaria uzyskała korzystny wyrok w sprawie przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. (kredyt zawarty z poprzednikiem prawnym: Fortis Bank Polska S.A.), w którym jednoznacznie wskazano,  że zawarta przez jedną z naszych Klientek umowa kredytu denominowanego do CHF – oparta o stosowany przez ww. bank wzorzec umowny, jest nieważna.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, w składzie: Sędzia del. Piotr Szołdrowski.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy zasądził m. in. zwrot na rzecz Kredytobiorczyni kwoty ponad 100 tys. CHF, nienależnie uiszczonej na rzecz banku.

Sąd podzielił nasze stanowisko i uznał – wbrew temu na co wskazuje się w niektórych błędnych orzeczeniach dotyczących portfela kredytów pozostałych po Fortis Bank Polska S.A., że umowa nigdy nie przewidywała wypłaty kredytu w walucie (choć pozornie tak to mogło wyglądać), a w konsekwencji nie sposób ją uznać za umowę kredytu walutowego.

Jak już kiedyś wskazywaliśmy w jednym z naszych wpisów, wbrew powszechnej i mylnej opinii, umowy dawnego Fortis Banku  nie stanowią amerykańskiej recepty na wygraną z kredytobiorcami, lecz nieudany fortel, na który niestety w dalszym ciągu niektóre sądy dają się nabrać (albo niezbyt starannie czytają tą umowę). Tymczasem umowy te nie są – jak twierdzi bank, umowami o kredyt walutowy, lecz kredytami złotowymi denominowanymi do CHF. Co więcej pierwotna możliwość spłaty kredytu bezpośrednio w walucie CHF w żaden sposób nie waliduje niedozwolonych postanowień ww. umów, w zakresie w jakim zarówno przy wypłacie, jak i spłacie kredytu w PLN (do czego kredytobiorcy  mieli prawo), na potrzeby stosownych przeliczeń odsyłały one każdorazowo do stosowanych przez bank i wedle własnego uznania układanych tabel kursowych. Usunięcie z zawartych z Fortis Bankiem umów rzeczonych klauzul niedozwolonych (abuzywnych), prowadzi z kolei do ich całkowitej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny. Ze spokojem czekamy na ewentualną apelację banku.

Naszej Klientce gratulujemy, zaś pozostałe osoby, w szczególności te posiadające umowy zawarte z dawnym Fortis Bankiem, zachęcamy do przesyłania do naszej Kancelarii swoich umów, celem dokonania ich nieodpłatnej analizy, pod kątem możliwości skierowania sprawy na drogę sądową.

Sprawę prowadził r. pr. Szymon Przybyło oraz Partner – r. pr. Radosław Wojciechowski.