Inwestycje Budowlane

INWESTYCJE BUDOWLANE

Obsługa prawna uczestników procesu inwestycyjnego, zarówno inwestorów, jak i wykonawców oraz inne strony. Wsparcie merytoryczne w zakresie zgodności projektów budowlanych z przepisami prawa oraz reprezentacja w postępowaniu  administracyjnych i w sporach sądowych.

Inwestycje budowlane, niezależnie od tego czy są to inwestycje na dużą czy małą skalę, wymagają znajomości wielu dziedzin prawa oraz kompleksowego podejścia do danej tematyki. Proces budowlany wiąże się ze spełnieniem szeregu obowiązków prawnych, od których uzależniony jest realizacja i sukces całego przedsięwzięcia. Rolą prawnika jest stałe monitorowanie procesu inwestycyjnego i budowlanego oraz zapewnienie zgodności wszelkiego rodzaju projektów i uzgodnień z przepisami prawa, tak aby cały proces przebiegł sprawnie, szybko i bezproblemowo.

Oferujemy m. in.:
1) pomoc prawną w przygotowaniu i złożeniu projektu budowlanego: weryfikacja zgodności sporządzonego projektu z przepisami prawa, w szczególności z aktami prawa miejscowego, jak również dbałość o posiadanie wszelkich wymaganych przez prawo dokumentów i oświadczeń; reprezentacja Klienta w postępowaniu administracyjnym przed organem;
2) wsparcie w procesie tworzenia oraz negocjowania umów z inwestorami lub wykonawcami: opracowanie oraz negocjowanie warunków umów w procesach budowlanych;
3) pomoc w uzyskiwaniu wszelkich wymaganych prawem zezwoleń, koncesji oraz uzgodnień: wsparcie na całym etapie uzyskiwania wyżej wymienionej dokumentacji;
4) reprezentacja w sporach sądowych: występowanie zarówno przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi w sporach związanych z wydawaniem lub zmianą pozwoleń na budowę, jak również w sporach cywilnych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów.