Kontrakty Gospodarcze (dla przedsiębiorców)

KONTRAKTY GOSPODARCZE (DLA PRZEDSIĘBIORCÓW)

Kompleksowe wsparcie prawne dotyczące kontraktów gospodarczych dotyczy porady w procesie ustalenia założeń do umów, opracowania umów, w tym wzorców umownych, analizy ryzyk kontraktowych, a także opiniowanie umów. Szczególnie ważna jest asysta w negocjacjach zawieranych kontraktów.

Immanentną cechą umów zawieranych w profesjonalnym obrocie gospodarczym jest często ich złożoność oraz duży stopień skomplikowania, mający na celu ochronę zwykle sprzecznych interesów każdej ze stron. Dla zarządzających, z uwagi na dynamikę procesów zakupowych i sprzedażowych, trudnością jest samodzielna, pełna i wyczerpująca analiza ryzyk i zagrożeń wynikających z negocjowanej umowy. Zdarza się że nawet niewielkie zmiany w jej treści mogą nieść za sobą doniosłe i negatywne dla klienta skutki. Kluczowe jest bieżące wsparcie prawne zarządzających zarówno w procesie tworzenia, negocjowania oraz wykonywania umów zawieranych z kontrahentami traktowane jako pro aktywne działanie na rzecz unikania problemów w przyszłości.

Oferujemy m. in.:
1) przygotowanie wzorców umów w relacji B2B oraz B2C: tworzenie wzorów umów i ogólnych warunków umów/ogólnych warunków handlowych uwzględniających specyfikę danej działalności gospodarczej; zabezpieczanie interesów majątkowych klientów poprzez wprowadzenie do umów odpowiednich rozwiązań i instrumentów prawnych; monitorowanie zgodności stosowanych wzorców z przepisami prawa (klauzule abuzywne, zwalczenie nieuczciwej konkurencji);
2) tworzenie oraz opiniowanie bieżących kontraktów zawieranych w relacji B2B: przygotowanie projektów kontraktów, analiza zagrożeń wynikających z umów, opracowanie rozwiązań zabezpieczających odpowiednio interesy Klienta;
3) udział w negocjacjach: reprezentowanie klientów w negocjowania zawieranych kontraktów.