Prawo Energetyczne

PRAWO ENERGETYCZNE

Obsługa prawna podmiotów z branży energetycznej, w tym w szczególności wytwórców energii elektrycznej, przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją oraz obrotem energią elektryczną.

Wielość regulacji odnoszących się do prowadzenia działalności gospodarczej regulowanej w sektorze energetycznym sprawia, że podmioty w nim funkcjonujące zmuszone są w sposób ciągły monitorować i wdrażać wszelkie zmiany w obowiązujących je przepisach. Często niestety zmiany te są niejasne i pojawiają się problemy interpretacyjne jak należy je stosować, aby nie narazić się na naruszenie obowiązków spoczywających na przedsiębiorstwach energetycznych względem Urzędu Regulacji Energetyki, pozostałych podmiotów z branży oraz wreszcie względem odbiorców, w tym odbiorców końcowych.

Oferujemy m. in.:
1) wsparcie prawne w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze energetycznym: reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych;
2) bieżąca analiza i interpretacja przepisów prawa energetycznego: monitorowanie zmian prawnych; informowanie Klientów o istotnych z punktu profilu prowadzonej przez nich działalności zmianach; doradztwo w zakresie stosowania obowiązujących przepisów oraz wsparcie we wdrożeniu rozwiązań wynikających z ich zmiany; tworzenie opinii prawnych dotyczących wybranych zagadnień budzących w ocenie Klienta wątpliwości interpretacyjne;
3) wsparcie w procesie tworzenia i zawierania umów z sprzedawcami energii elektrycznej i odbiorcami: przygotowywanie wzorów umów sprzedaży, umów dystrybucji energii elektrycznej oraz umów kompleksowych, w oparciu o wymogi stawiane przez Prawo energetyczne; opiniowanie umów zawieranych ze sprzedawcami energii elektrycznej;
4) reprezentacja w sprawach spornych prowadzonych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów: przygotowanie odwołań od decyzji Prezesa URE; reprezentacja Klienta w postępowaniach administracyjnych i sądowych.