Ochrona Dóbr Osobistych

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Wsparcie w zakresie ochrony dóbr osobistych osoby fizycznej, takich jak zdrowie, wolność, cześć i swoboda sumienia, w przypadku ich zagrożenia oraz po dokonanym naruszeniu, jak również ochrona dóbr osobistych osób prawnych oraz tzw. ułomnych osób prawnych.

W stosunkach społecznych niejednokrotnie dochodzi do naruszenia chronionych prawem dóbr osobistych danej osoby, rozumianych m.in. jako jej zdrowie, wolność, cześć i swoboda sumienia. To na pierwszy rzut oka nieskomplikowane  zagadnienie może jednak budzić pewne wątpliwości, m.in. czy dane dobro podlega ochronie prawnej oraz czy w danej sytuacji jego naruszenie mogło być zgodne z obowiązującym prawem. Dlatego też, w celu zabezpieczenia swoich dóbr osobistych, a w przypadku ich naruszenia skutecznego domagania się usunięcia skutków tego naruszenia, koniecznie jest wsparcie prawne.

Oferujemy m.in.:
1) analizę prawną stanu faktycznego: identyfikacja dobra osobistego, weryfikacja spełnienia przesłanek umożliwiających podjęcie kroków prawnych, opracowanie i wdrożenie strategii postępowania w celu usunięcia naruszenia oraz jego skutków;
2) pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia: negocjacje w zakresie polubownego rozwiązania sporu, przygotowanie pozwu oraz pism procesowych, reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym.