Ochrona Konkurencji

OCHRONA KONKURENCJI

Usługi doradcze w zakresie prawa konkurencji oraz prawa antymonopolowego dla przedsiębiorców. Prawidłowe  wypełnienie warunków związanych z prawem ochrony konkurencji i konsumenta oraz prawem antymonopolowym wiąże się przede wszystkim ze znajomością nie tylko prawa polskiego, lecz również przepisów prawa Unii Europejskiej, a także najnowszych tendencji w orzecznictwie europejskim. Przedsiębiorca powinien na bieżąco monitorować sytuację na rynku, aby nie narazić się na zarzuty nie tylko ze strony konkurencji, lecz również konsumentów. Proces zapewnienia zgodności z prawem przyjętych regulacji i rozwiązań wymaga bieżącego monitorowania przepisów, rynku oraz wskazówek i zaleceń organów nadzorczych.

Oferujemy m. in.:
1) analiza umów handlowych pod kątem ich zgodności z regulacjami antymonopolowymi: analiza i opiniowanie umów, tworzenie opinii prawnych dotyczących wybranych zagadnień, wskazywanie zagrożeń wynikających z treści umów zaproponowanych przez kontrahentów;
2) analiza planowanych działań oraz operacji handlowych i gospodarczych z perspektywy ryzyka naruszenia regulacji z zakresu prawa ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego: wskazywanie zagrożeń wynikających z planowanych przez kontrahentów operacji, proponowanie rozwiązań pozwalających zrealizować cel biznesowy przy zapewnieniu zgodności działań z prawem;
3) reprezentacja Klientów w prowadzonych przez Prezesa UOKiK postępowaniach: udział w postępowaniach z zakresu porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
4) analiza stosowanych przez przedsiębiorców w stosunku do konsumentów praktyk: pomoc w przygotowaniu zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych lub antykonsumenckich;
5) doradztwo prawne w sprawach z zakresu stosowania oznaczenia przedsiębiorstwa: analiza oznaczenia wprowadzającego w błąd potencjalnych klientów, stosowania fałszywego, oszukańczego lub wprowadzającego w błąd oznaczenia towarów lub usług, oraz dokonania naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.