Właściciele Kamienic / Sprawy Lokatorskie

WŁAŚCICIELE KAMIENIC / SPRAWY LOKATORSKIE

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz właścicieli kamienic, w szczególności w relacjach i sporach z najemcami, lokatorami kwaterunkowymi oraz innymi współwłaścicielami.

Oferujemy:
1. doradztwo i reprezentację w sprawach sądowych, których przedmiotem są spory o prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, posiadania czy użytkowania nieruchomości (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, stwierdzenie zasiedzenia);
2. przygotowywanie i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
3. reprezentacja w sprawach o ochronę statusu nieruchomości w relacji do planowanych/realizowanych obiektów sąsiednich, w tym prawne uniemożliwienie wznoszenia obiektów budowlanych naruszających zasadę dobrego sąsiedztwa, udział w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości, w tym dla nieruchomości sąsiednich;
4. doradztwo w zakresie praw i obowiązków lokatorów, w tym kwaterunkowych;
5. reprezentacja w postępowaniach sądowych o eksmisję,
6. reprezentacja w postępowaniach przed sądem wieczystoksięgowym (składanie wniosków o wpis, wykreślenie);
7. reprezentacja przed organami administracyjnymi m.in. w sprawach wniosków o wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom uprawnionym na podstawie prawomocnego wyroku.