Prawo Nieruchomości

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Obsługa prawna zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych w zakresie regulacji stosunków własnościowych nieruchomości.

Prawo nieruchomości jest rozległą gałęzią prawa obejmujące m.in. kwestie nabywania/zbywania nieruchomości, analizę stanu prawnego nieruchomości (audyt), regulację stanów posiadania (najem, dzierżawa, służebność), dochodzenia odszkodowań za szkodę, utratę mienia, jak i szereg innych. Prawo nieruchomości wymaga działania kompleksowego i przekrojowego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Cechą stosunków związanych z prawem nieruchomości jest ich stałość. Szczególnie ważne jest, aby każda decyzja w tym zakresie podejmowana była z pełną świadomością jej następstw. Niezbędna jest kompleksowa analiza planowanych działań, ich następstw i potencjalnych zagrożeń. Rolą prawnika jest wsparcie prawne na wszystkich etapach kształtowania stanu prawnego nieruchomości.

Oferujemy m. in.:
1) pomoc prawną związaną z obrotem nieruchomościami: sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych, udział w negocjacjach, reprezentowanie przy zawieraniu umów;
2) analizę stanu prawnego nieruchomości (audyt): analizę stanu nieruchomości wynikającą z uwarunkowań formalnych oraz możliwości zagospodarowania nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów prawa planistycznego;
3) regulacja stanu prawnego nieruchomości: reprezentacja w sporach sądowych związanych z naruszeniem prawa własności oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych, jak również w sprawach o zwrot nieruchomości odebranych na mocy reformy rolnej, o odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości/szkodę na nieruchomości;
4) bieżąca obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości: pomoc w sporządzaniu umów o zarządzanie nieruchomościami, jak również umów najmu, uczestnictwo w procesach sądowych;
5) udział w procesie planistycznym: składanie wniosków i uwag, skargi w zakresie miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego;
6) regulacja stosunku najmu nieruchomości: reprezentacja właścicieli w sprawach o zmianę stawki czynszu, o eksmisję, sporządzanie i opiniowanie oświadczeń w zakresie rozwiązania stosunku najmu lokali mieszkalnych, ustalenie podstaw prawnych posiadania lokali oraz dochodzenie odszkodowań od jednostek samorządu terytorialnego za niedostarczenie lokalu socjalnego;
7) pomoc w uzyskiwaniu premii kompensacyjnych na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów: analiza stanu prawnego nieruchomości oraz stanu właścicielskiego pod kątem spełnienia przesłanek ustawowych do uzyskania; szacowanie wysokości możliwej do uzyskania premii kompensacyjnej, reprezentacja inwestorów przed Bankiem Gospodarstwa Krajowego.