Otrzymanie z banku zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego jest pierwszym krokiem niezbędnym do wstąpienia na drogę sądową. Zaświadczenie powinno obejmować wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego sformułowania żądania pozwu.

Niezbędne elementy wniosku

Przede wszystkim we wniosku należy oznaczyć miejscowość i datę, adresata (bank), wnioskodawcę (kredytobiorcę) oraz zawrzeć informacje dotyczące umowy, czyli datę jej zawarcia i oznaczenie. Wniosek powinien również zawierać wskazanie w jakiej formie chcemy otrzymać zaświadczenie (papierowej czy elektronicznej) oraz na jaki adres powinno być wysłane. Warto również wskazać, w jakim terminie oczekujemy realizacji wniosku, choć nie jest to dla banku wiążące.

Zakres wnioskowanych danych

Dane jakie powinny znaleźć się w wydanym przez bak zaświadczeniu (należy wskazać je we wniosku):

  1. daty oraz kwoty wypłaty przez bank poszczególnych transz kredytu, wyrażone w PLN oraz w CHF wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;
  2. daty oraz kwoty spłat poszczególnych rat kredytowych przez frankowicza, wyrażone w PLN oraz CHF (z osobnym wyszczególnieniem rat kapitałowych i rat odsetkowych) wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;
  3. daty oraz kwoty wpłat dokonanych w związku z zawarciem umowy, a niebędących ratami kredytowymi, tj. w szczególności: prowizji, składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenia na życie);
  4. wysokość stosowanego przez bank oprocentowania w okresie trwania umowy kredytu z uwzględnieniem jego zmian;
  5. aktualna wysokości zadłużenia wnioskodawcy z tytułu umowy kredytu wyrażonej zarówno w złotych, jak i we frankach szwajcarskich.

Prawidłowo wydane przez bank zaświadczenie będzie zawierało następujące pozycje:

Czas oczekiwania

Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi ok. 1-2 miesięcy (choć są banki, w których udaje się uzyskać takie zaświadczenie nieco szybciej). Jeśli w tym czasie zaświadczenie nie zostało wydane, należy złożyć do banku reklamację. Niezależnie od czasu oczekiwania dobrą praktyką jest bieżący kontakt z bankiem w celu uzyskania informacji o aktualnym stanie rozpatrywania wniosku – przede wszystkim czy wpłynął do banku oraz czy został zarejestrowany. Bardzo często zdarza się, że banki „gubią” wnioski lub ich nie realizują i dopiero kontakt ze strony kredytobiorcy, a w skrajnych przypadkach interwencja Rzecznika Finansowego (po złożeniu reklamacji), pomaga uzyskać stosowne zaświadczenie.

Koszty uzyskania zaświadczenia

Opłata za uzyskanie powyższych danych różni się w zależności od danego banku. Co do zasady koszty te kształtują się na poziomie od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Przeważnie jednak jest to opłata w wysokości ok. 200 zł. Sprawą wygórowanych opłat pobieranych przez bank za wydanie zaświadczenia zajmował się już UOKiK, dzięki czemu opłaty te są obecnie na znacznie niższym poziomie, aniżeli jeszcze przed kilku laty. Warto pamiętać, aby należność za zaświadczenie została wpłacona na prawidłowy rachunek bankowy. Niektóre banki pobierają należności za zaświadczenia z rachunków obsługujących kredyt, inne z kolei wymagają wpłacania żądanych kwot na rachunki techniczne banku (wtedy wpłata na rachunek do obsługi kredytu zostanie zaliczona na poczet spłaty kredytu). Właściwy rachunek bankowy można uzyskać kontaktując się z bankiem, np. za pomocą infolinii.

Należy pamiętać, że zakres informacji niezbędnych do wniesienia powództwa może różnić się w zależności od umowy kredytowej oraz tego, jak wygląda stan faktyczny w sprawie (czy spłata następowała w złotych czy bezpośrednio we frankach oraz jaka kwota kredytu została już spłacona). Warto zatem w razie wątpliwości uzgodnić treść wniosku o wydanie zaświadczenia ze swoim pełnomocnikiem, a w razie wątpliwości wnioskować o pełny zakres danych.

Bank odmawia wydania zaświadczenia

Z taką sytuacją możemy spotkać się przeważnie wtedy, gdy kredytobiorca zaprzestał spłacania kredytu. Wówczas bank informuje, że dopóki nie ureguluje on swojego zadłużenia, to nie otrzyma on historii spłat. W naszej ocenie takie podejście jest nieuzasadnione i należy niezwłocznie złożyć do banku reklamację, a następnie w razie jej nieuwzględnienia – zwrócić się do Rzecznika Finansowego o podjęcie w tej sprawie interwencji. Wydanie zaświadczenia nie powinno bowiem być uzależnione od tego, czy kredytobiorca spłaca swój kredyt czy też nie.

 

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

…………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………..
…………………………………..
………..…………………………
(imię, nazwisko oraz adres
zamieszkania wnioskodawcy)

…………………………………..
…………………………………..
………..…………………………
(bank, adres siedziby)

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O HISTORII SPŁAT KREDYTU

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o sporządzenie i wydanie zaświadczenia o historii spłat kredytu, dotyczącego umowy ……………………………………. zawartej w ………………….. dnia ………………, za okres od dnia jej zawarcia do dnia poprzedzającego sporządzenie wnioskowanego zaświadczenia. W wydanym zaświadczeniu należy uwzględnić następujące dane i informacje:

  1. daty oraz kwoty wypłaty przez bank poszczególnych transz kredytu, wyrażone w PLN oraz w CHF wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;
  2. daty oraz kwoty spłat poszczególnych rat kredytowych, wyrażone w PLN oraz CHF (z osobnym wyszczególnieniem rat kapitałowych i rat odsetkowych) wraz ze wskazaniem kursu przeliczenia waluty;
  3. daty oraz kwoty wpłat dokonanych w związku z zawarciem umowy, a niebędących ratami kredytowymi, tj. w szczególności: prowizji, składki ubezpieczeniowe (ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenia na życie);
  4. wysokość stosowanego przez bank oprocentowania w okresie trwania umowy kredytu z uwzględnieniem jego zmian;
  5. aktualna wysokości zadłużenia wnioskodawcy z tytułu umowy kredytu wyrażonej zarówno w złotych, jak i we frankach szwajcarskich.

Wnoszę o przesłanie zaświadczenia w formie pisemnej/elektronicznej, w ujęciu tabelarycznym, na adres: ……………….., w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku.

 

Z wyrazami szacunku,

________________________
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik: dowód dokonania uiszczenia opłaty od wniosku.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje.
Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.