W dniu 18 listopada 2021 r. Frankowicz reprezentowany przez kancelarię KWWP, zawarł przed Sądem Okręgowym w Warszawie ugodę z bankiem PKO BP S.A. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje mogące mieć istotne znaczenie dla osób mających kredyt frankowy w banku PKO BP S.A., które rozważają skierowanie pozwu przeciwko temu bankowi, jednak nie wykluczają zawarcia ugody na etapie postępowania sądowego.

Propozycja ugodowa ze strony banku pojawiła się dopiero po wymianie szeregu pism przygotowawczych w sprawie, jednak jeszcze przed pierwszym posiedzeniem. Pierwotnie rozprawa wyznaczona została za ok. pół roku, jednak skierowanie przez obie strony pism o chęci zawarcia ugody pozwoliło na wyznaczenie przez sąd nowego – wcześniejszego terminu rozprawy, w celu zawarcia ugody w terminie ok. 1 miesiąca. Pokazuje to, że sądy są skłonne znacznie przyspieszyć rozpoznanie sprawy, jeśli między stronami ma dojść do zawarcia ugody.

Podstawowe założenia ugody zaproponowanej przez PKO BP S.A. w opisywanej sprawie były następujące:

  1. Potraktowanie kredytu wynikającego z umowy od samego początku jako kredytu w złotych w wysokości wypłaconej kredytobiorcy kwoty w złotych.
  2. Ustalenie, że kredyt od samego początku oprocentowany był według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę banku ustaloną dla kredytów złotowych z daty udzielenia kredytu.
  3. Rozliczenie dotychczasowych wpłat kredytobiorcy zgodnie z nowym harmonogramem i ustalenie w ten sposób pozostałej do spłaty kwoty kapitału w złotych na dzień zawarcia ugody.

Bank podjął się również obliczenia korzyści kredytobiorcy mającej wynikać z zawarcia ugody. Wysokość zadłużenia kredytobiorcy w złotych według dotychczasowych warunków umownych na dzień zawarcia ugody ustalona została jako aktualne saldo kredytu w CHF pomnożone przez kurs średni CHF ustalony przez NBP na dzień poprzedzający zawarcie ugody. Od tak wyliczonej kwoty odjęto kwotę kapitału pozostałego do spłaty ustaloną stosownie do pkt 1-3 powyżej (kwotę kapitału w razie zawarcia ugody) i otrzymaną kwotę określono w ugodzie jako korzyść kredytobiorcy podlegającą umorzeniu.

Na koniec warto wskazać, co również istotne, że umorzenie kwoty, o której mowa powyżej, stanowi przychód kredytobiorcy, a na banku ciąży obowiązek wypełnienia formularza PIT-11. W niniejszej sprawie kredytobiorcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe.

Sam proces zawierania ugody ocenić należy pozytywnie. Niewątpliwe korzyści wynikające z przyjęcia oferty banku w tym zakresie, to uwolnienie się od ryzyka kursowego oraz szybkie zakończenie postępowania i ograniczenie ewentualnego ryzyka poniesienia kosztów w razie oddalenia powództwa. Negatywnym aspektem jest okoliczność ustalania oprocentowania zmiennego według stawki WIBOR 3M. Niewątpliwie również korzyści płynące z ugody są mniejsze niż korzyści możliwe do osiągnięcia w razie unieważnienia lub odfrankowienia umowy.

Ocena zasadności zawarcia ugody z bankiem PKO BP S.A. powinna być przeprowadzana indywidualnie w każdej sprawie, z uwzględnieniem wszelkich okoliczności. Jako kancelaria mamy w tym zakresie doświadczenie i staramy się dobrać dla naszych klientów najlepsze rozwiązania w ich sytuacji.

Nasza Kancelaria każdą sprawę traktuje indywidualnie i to od decyzji Klienta zależy, czy chce on kontynuować spór z bankiem i żądać unieważnienia umowy, czy też satysfakcjonuje go propozycja ugodowa przedstawiona przez drugą stronę. Nie ulega jednak wątpliwości, iż skierowanie sprawy na drogę sądową znacząco polepsza pozycję negocjacyjną frankowicza w sporze z bankiem. Niezależnie więc od tego, czy chcemy unieważnić kredyt, czy też wystarczająca jest dla nas ugoda, nie warto dalej zwlekać ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Sygnatura sprawy: I C 2142/20.

Jeśli masz wątpliwości co do treści swojej umowy lub rozważasz pozwanie banku skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jakie masz opcje. Niniejszy wpis ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej.