Uprzejmie informujemy, iż w dniu 31.10.2022 r. nasza Kancelaria uzyskała prawomocny wyrok wydany przez  Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A., w którym jednoznacznie przesądzono,  że zawarta przez naszych Klientów umowa kredytu denominowanego do CHF – oparta o stosowany przez ww. bank wzorzec umowny, jest nieważna. W związku z tym Sąd Apelacyjny zasądził zwrot na rzecz Kredytobiorców kwoty ponad 30 tys. CHF, nienależnie uiszczonej na rzecz banku. Jako że bank podniósł w toku postępowania zarzut zatrzymania SA zastrzegł, iż bank ma prawo do powstrzymania się ze spełnieniem ww. świadczenia do czasu zwrócenia przez Kredytobiorców brakującej części wypłaconego przez bank w chwili zawierania umowy w PLN kapitału. W chwili obecnej nasza Kancelaria reprezentuje Klienta w rozmowach z bankiem, celem doprowadzenia do jak najszybszego rozliczenia końcowego.

Co ciekawe stroną apelującą w przedmiotowej sprawie od niekorzystnego wyroku oddalającego powództwo – wydanego w I instancji przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, była nasza Kancelaria. SO uznał bowiem, iż żądanie pozwu sformułowane przez Kredytobiorców nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż stanowi ono formę nadużycie prawa. Sąd Apelacyjny jednoznacznie przychylił się jednak do apelacji złożonej przez naszą Kancelarię i zmienił zaskarżony wyrok uwzględniając powództwo.

Przedmiotowa sprawa jest dowodem na to, iż nigdy nie należy się poddawać. Nawet w sytuacji, w której w I instancji kredytobiorca uzyska niekorzystny i wadliwy wyrok. Zawsze należy walczyć do końca.

Naszym Klientom – gratulujemy!